stránky sportovního klubu zabývající se kickboxem a vším co s ním souvisí
Nic není obtížné pro toho, kdo chce- Walther von der Vegelweide Kickbox brno dream team brno

Bojové systémy zvláštních jednotek

Krav Maga
Krav Maga je moderní, praktickou, prověřenou soustavou sebeobraných technik, pečlivě koncipovaných tak, aby odpovídaly podmínkám současného, rychle se měnícího světa. Vyznačuje se natolik logickým a koherentním přístupem ke konfliktním situacím a sebeobranným technikám, že potenciálnímu praktikantovi umožňuje dosáhnout relativně vysokého stupně dovedností v poměrně krátkém čase. Celý systém je zpracován do tří proudů – pro užití v ozbrojených silách, policejními složkami i v civilní sféře. Díky tomu získalo umění Krav Maga vysoké uznání ze strany jak zkušených borců boje zblízka, tak od expertů bojových umění, od vojenských a policejních autorit, a to jak pro vysokou praktickou aplikovatelnost, tak pro jednoduchost a realistický, od všeho zbytečného balastu oproštěný přístup k otázce osobní bezpečnosti. Krav Maga se díky svým vynikajícím charakteristikám prezentuje jako ideální souhrn sebeobranných metod pro muže i ženy, osoby mladé i staré, pro lidi více či méně fyzicky vybavené.Celý systém Krav Magy v sobě slučuje dvě integrální a na sebe navazující části: sebeobranu a boj zblízka v konfliktní situaci.Krav Maga učí především reálný boj muže proti muži, a to i v případech asymetrického boje, kdy je protivník ozbrojen – nožem, holí, palicí, střelnou zbraní či granátem. Krav Maga předvádí a učí i zákroky podnikané ve prospěch třetí osoby a demostruje, jak má člověk reagovat, je-li napaden dvěma ozbrojenými útočníky.Podstatou celého systému je naučit se registrovat vyhrocenou situaci a vycítit nebezpečí možného napadení. Zejména mladí lidé jsou velmi výbušní a potřebují se učit sebeovládání a potlačovat v sobě tendenci řešit konfrontace násilím.Aplikace tohoto principu v praxi tedy znamená, že nejprve je nutné pokusit se fyzické konfrontaci vyhnout. Pokud však dojde k napadení je nutné odpovědět přiměřenou silou k dostatečnému odvrácení hrozby a vymanění se z nebezpečí.

Musado

MUSADO je registrováno od roku 1967 jako moderní sebeobranné umění vycházející z korejských tradičních technik, jehož hlavním mistrem a instruktorem je pan Herbert Grudzenski ze SRN.
V roce 1975 ustanovil pan Grudzenski "Studijní skupinu pro boj zblízka" jejímž posláním bylo analyzovat současný způsob výuky sebeobrany a boje zblízka v BUNDESHWERU a následně doporučit způsob, jak zjištěné nedostatky odstranit (tato studijní skupina byla složena z instruktorů tradičního stylu MUSADO, z armádních instruktorů boje zblízka a ke konzultacím byli přizváni i instruktoři z řad důstojníků ostatních armád NATO, působících v tehdejším západním Německu). Byl vytvořen prověřovací program, který se postupně aplikoval na vybraných vojenských útvarech a jednotlivcích. Tento způsob prověrky fyzické a technické připravenosti obsahoval deset základních modelových situací do kterých se může každý voják při plnění úkolu dostat:
1. Když je zaskočen a nestačí použít svoji zbraň
2. Když může použít svoji zbraň, ale ona selže
3. Když svoji zbraň ztratí
4. Když je mu zbraň během boje odebrána
5. Když mu dojde munice
6. Když munice je, ale není čas na dobíjení nebo přebíjení zbraně
7. Když by vlastní palbou ohrozil své kolegy nebo nezúčastněné osoby
8. Když boj musí být z taktických důvodů proveden potichu
9. Když řeší krizové situace při ochraně hodnot státního zájmu
10. Když v osobním životě musí chránit svoji osobu a rodinné příslušníky
Výsledky této prověrky ukázaly, že boj zblízka (pokud byl vůbec trénován) neskýtá vojákovi mnoho šancí na přežití a učí jej převážně útok odrazit a získat odstup od soupeře. Ve většině případů jsou vojáci nuceni spoléhat pouze na sílu svých palných zbraní. Ale ve skutečném boji o život při válečném konfliktu nejde o to soupeře pouze odrazit. To je posláním tradičních stylů sebeobrany jako forma "přiměřené obrany". Ve výše uvedených situacích jde o mnohem více: "Kdo z koho" a nebo spíš "zabít nebo být zabit". Proto, na základě konečných výsledků, vytvořil pan H. Grudzenski se svojí studijní skupinou program výuky sebeobrany a boje zblízka pod souhrnným názvem MUSADO MILITARY COMBAT SYSTEM, tedy "Vojenský bojový systém MUSADO". Jeho základ tvoří tréninkový plán korejských válečníků – špiónů SULSA (obdoba japonských NINJA) a techniky sebeobrany z tradičního stylu MUSADO. Výběr technik byl podroben těmto požadavkům:
1. Průměrné fyzické a akrobatické možnosti vojáka v základní službě (kolik přichází na vojnu boxerů, kulturistů, akrobatů …..?)
2. Aby nacvičované techniky obsahovaly krátké a jednoduché pohyby, které vycházejí z přirozených možností jednotlivce (jsou všichni vojáci v armádě nadáni sportovními a fyzickými předpoklady …….?)
3. Aby systém výuky rozvíjel možnosti vojáka v použití všech dostupných prostředků a předmětů k dosažení cíle – přežití (lze v reálném boji spoléhat pouze na standardně nacvičené způsoby boje a konvenční zbraně …..?)
4. Aby prováděné techniky vedli k rychlému ukončení boje (jak dlouho vydrží voják po celodenním pochodu v terénu bojovat v osobním zápase muž proti muži …..?)
5. Aby systém výuky zohlednil reálnou výstroj a výzbroj každého vojáka (je skutečný boj v plné polní a se zbraní stejný jako v tělocvičně na tatami a v kimonu ….?)
6. Aby řešil reálné krizové situace a nevedl k omezujícím návykům (je boj o život sportem? bude vždy přítomen rozhodčí, který určí jak má zápas dlouho trvat, co je dovoleno a kdo vyhrál? budou se rozdávat medaile a diplomy ……?)
7. Aby vybrané techniky sebeobrany byly již prověřeny ve válečných konfliktech (je vhodné vymýšlet si nové techniky bez reálných bojových zkušeností …..?)
8. Aby program výcviku byl variabilní s možností výuky malých specializovaných útvarů a osob nebo hromadné výuky při celoplošném armádním zavedení (je lepší, aby každá složka armády měla svůj systém boje zblízka nebo je jednodušší v podmínkách armády zavést jeden variabilní a tedy i univerzální systém …..?)
Po sloučení učební osnovy válečníků SULSA a vybraných technik sebeobrana MUSADO byl položen reálný základ nového stylu boje zblízka, který je mezinárodně licenčně registrován pod již uvedeným názvem MUSADO MCS. Jeho využití je povoleno pouze pro výcvik armád nebo určených policejních složek. Samotná výuka je rozdělena do čtyř ucelených částí tak, aby průběh výcviku splňoval všechna základní metodická pravidla:
a) od pomalejšího k rychlejšímu
b) od naznačovaného ke skutečnému
c) od jednoduššího ke složitějšímu
d) pravidelné opakování předchozí látky
e) zvýšení fyzické zátěže, zrychlené provádění technik nebo tvrdší kontakt až po kvalitním zvládnutí procvičovaných technik
f) udržování soustředěnosti cvičenců, jejich cvičební teploty a osobní motivace
g) dodržování bezpečnostních zásad a úrazových zábran
Vlastní výukový program technik sebeobrany a boje zblízka MUSADO MCS tvoří tyto čtyři části:
I. BASIC HAND TO HAND COMBAT – základní boj zblízka
Tato část výcviku je určena pro nácvik základní sebeobrany a boje zblízka beze zbraně, tedy holýma rukama. Voják se zde učí obranným pohybům a úhybům, různým uvolňovacím technikám z držení a škrcení, technikám protiútoku, kombinacím, kontaktnímu boji, bojovým pádům se zbraní a přes překážky. Po ukončení nácviku technik jsou navozovány modelové situace, které simulují různé způsoby napadení v různém prostředí a většinou po předchozí fyzické zátěži. Tato část tréninku probíhá s reálnou výstrojí a výzbrojí, aby si každý cvičenec mohl uvědomit vážnost boje zblízka. Závěr výuky tvoří zkouška, která se skládá s prověrky fyzické zdatnosti, technické způsobilosti a reálného provedení technik při nečekaném způsobu napadení.
II. BASIC STICK FIGHTING FOR COMBAT – základní bojové techniky s holí
Druhou část výcviku tvoří nácvik bojových technik s holí a tyčovitými předměty různých délek. K boji zblízka se zde proto používají nejen standardní tyče, ale také všechny jejich obměny jako jsou obušky, pálky, klacky, samopal s pažbou, kovové trubky, plaňky od plotu, kulečníková tága, polní lopatky apod. Účastníci výcviku se učí blokovacím technikám, úderům, výpadům, bodání, pákám, hodům s pákou, kontrolním, odváděcím a škrtícím technikám atd. Na závěr výcviku se opět provádí zkouška, kdy cvičenec musí pomocí tyče například svého soupeře útočícího nožem odzbrojit a zneškodnit.
III. KNIFE SELF-DEFENCE FOR COMBAT – obrana proti bojovému noži
Tato třetí část výcviku je snad nejobtížnější, protože boj holýma rukama proti soupeři s nožem je jedna z nejhorších variant při skutečném zápasu o vlastní život. Ten, kdo takovýto zápas přežije bez větších následků může mluvit o skutečném štěstí. Během tréninku nejsou proto v této části nacvičovány pouze standardní postupy jak útok nožem blokovat a soupeře zneškodnit, ale především různé způsoby taktiky boje, odvádění pozornosti, zdržování, bránění a vyhýbání se útoku a minimalizování možného zranění. Druhou část pak tvoří nauka o různých typech nožů, jejich nošení, tasení a otvírání a především pak boj v různých pozicích, v různém prostoru proti skutečnému noži. Závěr výcviku tvoří opět zkouška.
IV. KNIFE FIGHTING AND ADVANCED COMBAT SKILLS – boj s nožem a zvláštní bojové praktiky pro pokročilé
Ve čtvrtém stupni výuky, která je určena již hodně pokročilým cvičencům nebo specialistům, se nenacvičuje jen sebeobrana, ale především útočné a likvidační techniky nebo techniky jak dostat soupeře pod kontrolu. Dále jsou zde trénovány způsoby bojové improvizace, tichého vedení boje, likvidace stráží, poutání, odváděcí hmaty a boj se zbraněmi, především pak s nožem a bojovou tyčí. Počet technik a způsobů boje není v tomto stupni omezen, techniky jsou obměňovány a doplňovány podle nároků na výcvik a jeho určení konkrétním osobám nebo skupinám. Souhrnně se tento soubor nazývá "Špinavé triky". Po závěrečné zkoušce se z absolventů stávají instruktoři MUSADO MCS a jsou oprávněni nosit pás černé barvy s vyznačením 1. danu.

Pekiti-Tirsia Kali

Pekiti-Tirsia Kali je původní Filipínský styl bojových umění.s kulturními a historickými stopami více než 1500 až 2000 do minulosti. Pekiti-Tirsia Kali systém je systém rodiny Tortal. Je veden výhradně dědicem Grand Tuhon (velký mistr) Leo Tortal Gaje, Jr. Přímo od počátku Pekiti-Tirsia Kali přesvědčuje svou logikou a návazností jako sebeobranný systém, založený na kontratechnikách použitých v obraně.

Důležitou částí Pekiti-Tirsia Kali je jeho pozitivní života si vážící filozofie: Věřit v život, dobré zdraví a úspěch. Plné porozumění Pekiti-Tirsia Kali jako živému bojovému umění vede k soustavnému zlepšování a adaptaci metod na nové situace. Díky tomu je Pekiti-Tirsia Kali dodnes cenné a praktické umění.

Jak Grand Tuhon Gaje řekl: "Pekiti-Tirsia Kali je umění Moderní doby a živé minulosti!" V Pekiti-Tirsia Kali žijí techniky moderních bojových umění s živou tradicí! Praktické použití a protiútok proti tupým a čepelovým zbraním je a vždy bylo cílem Pekiti-Tirsia Kali tréninku. To je důvod proč je Pekiti-Tirsia Kali moderní dnes stejně jako před padesáti, sto i třemi sty lety.

Facebook komentáře: