stránky sportovního klubu zabývající se kickboxem a vším co s ním souvisí
Zkušenost je drahá škola, ale hlupáci nechtějí do jiné chodit.- Benjamin Franklin Kickbox brno dream team brno

Základy Boxu

Rychlost, jednoduchost a efektivita – tak bychom mohli ve zkratce charakterizovat západní box, jeden z populárních plnokontakntích bojových sportů současnosti. Jeden z našich přispěvovatelů si pro vás připravil obsáhlý tréninkový manuál sportovního boxu, který budeme postupně uveřejňovat formou několikadílného seriálu a věříme, že v něm naleznou inspiraci i cvičenci jiných bojových umění a sportů. V první části se budeme věnovat tělesné přípravě boxerů začátečníků, speciálním cvičením, nácvikům ve dvojicích a boxerské síle.

Tělesná příprava boxerů začátečníků

Výchovu mládeže charakterizují dva základní momenty:

1. nácvik boxerské techniky, taktiky a její uplatnění v zápase
2. rozvoj pohybových schopností – síly, vytrvalosti, rychlosti, ohebnosti, obratnosti.

Mezi technickými a taktickými schopnostmi na jedné straně a tělesnými dispozicemi na druhé straně existuje těsná souvislost. Například i dokonalé levé boční údery – háky – zůstavají neúčinné, když nejsou rychlé, výbušné, vedené ze správné vzdálenosti a v pravém okamžiku. Na druhé straně síla, vytrvalost i rychlost zústavají málo efektivní, když se je boxer nenaučil v rámci svých tělesných dispozic, racionálními technicko-taktickými pohyby využívat.

V této kapitole se zaměříme na hlavní obsahové prvky tělesné přípravy, tedy na zdokonalování všeobecných i specifických pohybových schopností.

Všeobecná tělesná příprava je základním předpokladem pro nácvik speciálních pohybových schopností. Rozvíjení celkově vysoké fyzické připravenosti je určitě nejefektivnější cestou k dosáhnutí vysokých sportovních výkonů.

Naproti tomuto neoddiskutovatelnému faktu mnozí trenéři a vedoucí výcvikových středisek všeobecnou tělesnou přípravu podceňují. Vycházejí totiž z nesprávného názoru, že pro boxera začátečníka vede kratší a rychlejší cesta k úspěchu přes speciální boxerský trénink. Skutečnost je opačná a dříve či později dochází ke stagnaci a poklesu výkonnosti.

boxNedostatečná kondice a zvýšená pravděpodobnost zranění jsou dalšími nežádoucími následky zanedbání všeobecné tělesné přípravy. V moderním boxerském tréninku musí obě části přípravy na sebe organicky navazovat. A právě toto klade na trenéry velké požadavky. Při určování optimálních poměrů mezi všeobecnou a speciální přípravou mladých boxerů hraje významnou úlohu několik faktorů. Patří k nim především věk adepta, jeho výkonnostní úroveň, schopnost osvojit si pokyny trenéra, všeobecné fyzické předpoklady a na posledním místě není ani opakování tréninku. Zhruba se dá říci, že v prvních letech výcviku je třeba věnovat všeobecné tělesné přípravě nejméně 50% z celkového tréninkového objemu.

Všeobecná cvičení

Všeobecná cvičení jsou zaměřena na rozvoj všeobecných pohybových schopností. Cvičební prvky, zaváděné do výchovného procesu, přebíráme z jiných sportovních odvětví například z gymnastiky, atletiky, vzpírání popř. z kolektivních her.

Gymnastika

Gymnastika zlepšuje funkci vnitřních orgánů, rozvíjí sílu, obratnost a schopnost uvolnit se. U boxera zpevňuje klouby, vaziva a svalové partie. Gymnastická cvičení rozvíjejí i mnohostrannost pohybu a přispívají k citu pro tempo a rytmus. To vše má velký význam zejména v počátečních fázích boxerského výcviku.

Rozeznáváme:

1. gymnastická cvičení bez nářadí – ve stoji, v pohybu, v sedě a v lehu
2. gymnastická cvičení ve dvojici
3. gymnastická cvičení s nářadím, zejména s medicimbalem, lehkými ručními činkami, míči a tyčemi.
4. gymnastická cvičení na nářadí, především na žebřinách i když vhodné jsou prakticky všechna běžná gymnastická nářadí.

Při gymnastických cvičeních je nutné soustavně měnit a obnovovat cvičební tvary a formy. Stálé opakování stejných cvičení je zdlouhavé a nudné, což snižuje jejich efektivnost.

Akrobatická cvičení

Tato cvičení jsou zaměřená na zdokonalování činnosti orgánů rovnováhy. Umožňují uvolněně ovládat vlastní tělo, směřují ke spolehlivé orientaci v různých situacích a upevňují zejména u mladého boxera potřebnou obratnost. Velmi vhodné jsou kotouly vpřed a vzad, kotouly letmo a nejrůznější formy přemetů.

Kolektivní hry

boxPokud hodnotíme box jako určitou konkrétní sportovní činnost, má s kolektivními hrami společnou jednu důležitou vlastnost. V obou sportovních odvětvích dochází k soustavné změně vztahů mezi soupeři a k jejich přímému kontaktu.

Prospěšnost kolektivních her pro boxera nespočívá jenom v určitém fyzickém zatížení, v nácviku různých pohybových variant a podobně, ale i v rozvoji potřebných psychických vlastností.

Prostřednictvím kolektivních her získává boxer vizuální paměť, zdokonaluje pozorovací schopnosti. Vizuální paměť, rychlá reakce a orientace pomáhají rozvíjet schopnosti mladého boxera odhadnout a analyzovat stále se měnící situace a rychle vyhodnocovat vlastní jednání a jednání soupeře.

Toto všechno je pro boxera velmi užitečné. Při vypracování takticky správného plánu vedení zápasu musí boxer umět správně ohodnotit přednosti a slabiny svého budoucího soupeře, poznat pohybové a technické přednosti soupeřů se kterými se už střetl, a tyto poznatky tvořivě porovnat s vlastnostmi svého nejbližšího soupeře.

V přípravě mladých boxerů se osvědčily kolektivní sporty jako jsou například házená, basketbal, ragby apod.

Atletika

Mezi nejhodnotnější atletické disciplíny pro boxera patří vrhačské disciplíny, ze kterých lze doporučit především vrh koulí. Na celkové zpevnění organizmu jsou prospěšné terénní běhy. Pro kontrolu výkonnostního růstu lze použít například takovýto pětiboj:

1. běh na 60m
2. skok do dálky
3. vrh koulí (levou i pravou rukou)
4. hod kuželem (levou i pravou rukou)
5. běh na čas

Cvičení s činkami

boxCvičení tohoto druhu slouží k pěstování maximální síly, výbušné síly a vytrvalosti v síle, proto se mají volit především s přihlédnutím na následující skutečnosti.

Při všech cvičeních na rozvoj síly musí mít trenéři jasno v tom, jakou formu projevu síly chtějí u boxera dosáhnout, to znamená, že by se měli zaměřit buď na nácvik a pěstování výbušné síly nebo na silový vytrvalostní trénink. Z tohoto pohledu je potřebné volit i hmotnost zátěže a vybírat vhodné tréninkové prostředky. Silová cvičení je nutné vždy ukončit uvolňovacím cvičením. Jen tak lze zabránit ztvrdnutí svalstva.

Vedle cvičení posilujících svalstvo rukou a břišní svalstvo je také potřebné do tréninkového plánu zařadit cvičení na rozvoj svalstva nohou a trupu, protože pouze všestranně rozvinuté tělo dává předpoklady dobrých a stabilních výkonů.

Další sportovní odvětví sloužící na celkovou tělesnou přípravu jsou; veslování, zápas, plavání a lyžování. V těchto případech záleží především na kvalitě trenéra, aby je uměl uplatnit v tréninkovém procesu mladých boxerů.

Speciální cvičení a nácviky ve dvojicích

Speciální cvičení slouží k rozvoji specifických pohybových schopností prostřednictvím kterých se dále rozvíjí jednotlivé fyzické předpoklady. Na jejich osvojení – zejména na rozvoj specifické boxerské síly – zařazujeme do tréninkového procesu stínový box s ručními činkami nebo trénink na pytli zaměřený na získání vytrvalosti.

Výhodou speciálních cvičení je to, že je lze cílevědomě a efektivně dávkovat, to znamená, že se vyloučí jakékoliv neracionální přetěžování, které by mohlo vést k zafixování nesprávných návyků, což se zákonitě negativně projeví na kvalitě boxerské techniky přímo v zápase. Tréninkové zápasy slouží na přímé vyzkoušení, ověření získané síly, vytrvalosti a ostatních pohybových vlastností ve specifických boxerských podmínkách.

K tréninkovým zápasům patří různé formy cvičení ve dvojicích, specializovaný sparing a volný sparing.

Boxerská síla

Box klade vysoké nároky na silové schopnosti boxera. Vyžaduje především takzvanou výbušnou sílu a schopnost uplatňovat ji během celého zápasu v nacvičené pohybové technice. Říká se, že dobrý boxer musí v pravém okamžiku explodovat.

Jenže bleskové a silné údery nejsou vše. Síla je potřebná i postavení a udržení správného krytu, kterým se zneškodňují nebezpečné útoky soupeře. V těchto situacích jsou kladeny na nervově-svalový systém – na uplatnění síly – úplně jiné požadavky jak při rychlém úderu. Úplně jiné nároky klade na sílu navázání kontaktu pro boj zblízka nebo snaha soupeře dosáhnout výhody v boji zblízka držením. Mimo síly rukou se u boxera předpokládá velmi dobře vyvinuté a trénované břišní svalstvo.

Na stimulování rozvoje síly jsou při výchově boxera nevyhnutelné specifické formy tréninku. Mnozí trenéři však nejsou zastánci silových cvičení, protože se obávají, že jejich svěřenec nadměrně přibere na váze nebo mu ztvrdne svalstvo.

V mnohých případech argumentují i ztrátou rychlosti. Jenže při správném výběru a provádění posilovacích cvičení se ukazuje, že ve spojení s uvolňovacím cvičením vede toto k rozvoji výbušné síly. To znamená, že cvičení by se neměli provádět s příliš vysokou zátěží a v příliš vysokém tempu. Při rozvoji všeobecné síly se uplatní i různá gymnastická cvičení, akrobatické prvky sportovní gymnastiky, vrh koulí, zápas, veslování apod.

- stínový box se zátěží, například s ručními činkami
- trénink na těžkých boxerských aparátech (pytlích)
- trénink ve dvojicích, specializovaný a volný sparring s těžkými rukavicemi

Facebook komentáře: